Mobile web


ที่ท่องเที่ยว:แนะนำที่ท่องเที่ยว ทะเล สถานที่โบราณ ธรรมชาติ น้ำตก ภูเขาป่าไม้ ทั่วประเทศไทย

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด : จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก : เมืองฟ้าแดดสงยาง (Muang Fa Daet Song Yang)ฆ้องชัย กาฬสินธุ์
ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว : เมืองฟ้าแดดสงยาง (Muang Fa Daet Song Yang)


-ข้อมูล เมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมาแต่อดีต ปัจจุบันเหลือร่องรอยการตั้งถิ่นฐานซึ่งแสดงถึงความยิ่งใหญ่ เป็นแหล่งอารยธรรมตลอดจนศิลปะด้านต่างๆ ที่เจริญรุ่งเรือง
-ที่อยู่ ตำบล โนนศิลา อำเภอ ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 46130

ค่าเข่าชม : ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

เมืองฟ้าแดดสงยาง (Muang Fa Daet Song Yang)
เมืองฟ้าแดดสงยาง (Muang Fa Daet Song Yang) " อาณาจักรโบราณ ของอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เมืองฟ้าแดดสงยาง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมาแต่อดีต ปัจจุบันเหลือร่องรอยการตั้งถิ่นฐานซึ่งแสดงถึงความยิ่งใหญ่ เป็นแหล่งอารยธรรมตลอดจนศิลปะด้านต่างๆ ที่เจริญรุ่งเรืองมาก่อน " 

เมืองฟ้าแดดสงยาง เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรือง มีความอุดมสมบูรณ์ผู้ปกครองเมืองคือพญาฟ้าแดด มีพระมเหสีชื่อ พระนางจันทาเทวี(เขียวค่อม) มีพระธิดาชื่อ พระนางฟ้าหยาด เป็นผู้ที่มีพระสิริโฉมงดงามมาก เป็นที่หวงแหนของพระราชบิดา-มารดา พญาฟ้าแดดให้ช่างสร้างปราสาทเสาเดียวไว้กลางน้ำ โดยใช้ศิลาแลงในการก่อสร้างบริเวณนี้ปัจจุบันเรียกว่า "โนนฟ้าแดด" นอกนั้นยงมีการขุดสระไว้รอบเมือง มีคูค่ายและเชิงเนิน มีหอรบอย่างแข็งขัน สระที่ขุดไว้ในปัจจุบันเป็นหนองน้ำสาธารณะ เมืองลูกหลวงของเมืองฟ้าแดดคือ เมืองสงยาง มอบให้อนุชาชื่อ พญาอิสูรย์ (เจ้าฟ้าระงึม) เป็นผู้ครองเมือง เมืองทั้งสองหางกันประมาณ 2 กิโลเมตร เลยรวมเรียกว่า "เมืองฟ้าแดดสงยาง"เมืองเชียงโสม เป็นเมืองหนึ่งที่มีความใกล้ชิดกับเมืองฟ้าแดด มีพญาจันทราชเป็นผู้ปกครองจัดให้มีเทศกาลเล่นหมากรุก และตีหิงคลี ใครแพ้-ชนะ ก็จะส่งส่วยกินเมืองตามประเพณี ครั้งหนึ่งพญาจันทราชได้ออกล่าสัตว์ และต่อไก่ มุ่งหน้าลงทางใต้ จึงถึงหนองเลิง ได้หลงทางเข้าไปในอุทยานของนางฟ้าหยาด เมื่อพญาจันทราชพบหน้านางฟ้าหยาดก็ชอบพอ

ต่อมาพญาจันทราชเดินทางกลับเมืองเชียงโสมได้มอบให้ขุนเล็ง ขุนดาน นำเครื่องบรรณากาารมาสู่ขอนางฟ้าหยาด แต่ไม่สำเร็จ พญาจันทราช จึงได้เคลื่อนขบวนทัพมาตีเมืองฟ้าแดดสงยาง โดยขอความช่วยเหลือไปยังเมืองเชียงสง เชียงสา เชียงเครือ ท่างาม น้ำดอกไม้ สาบุตรกุดอก ให้ส่งกองทัพมาช่วยฝ่ายพญาฟ้าแดด เมื่อทราบข่าวก็ขอความช่วยเหลือไปยังผู้ปกครองเมืองสงยางผู้เป็นอนุชาให้มาช่วยรบ เมื่อเกิดสงครามมีคนล้มตายเป็นจำนวนมาก พญาจันทราชสิ้นพระชนม์บนคอช้าง แม่ทัพนายกองเห็นดังนั้นก็ยอมแพ้

นางฟ้าหยาดเมื่อทราบข่าวก็มีความเสร้าโศกจนสิ้นชีวิตบนปราสาทกลางน้ำ ต่อมาพญาฟ้าแดดก็ให้ นำศพนางฟ้าหยาด และศพพญาจันทราช บรรจุลงในหีบทองคำ ตกแต่งอย่างสมพระเกียรติ และให้สร้างเจดีย์คู่เป็นอนุสรณ์ไว้ (ปัจจุบันอยู่ทางทิศตะวันตกของโนนเมืองฟ้าแดดสงยาง) ก่อนที่จะบรรจุอัฐิของนางฟ้าหยาดกับพญาจันทราช ได้รับสั่งให้ช่างหลอพระพุทธรูปและเทวรูปทองคำ จำนวน 84,000 องค์ ประกาศให้ชาวเมืองฟ้าแดดสงยางหล่อหรือสร้างพระพุทธรูปทุกครัวเรือน โดยให้หล่อหรือสร้างด้วยทองคำ อิฐ หิน หรือดินเผาแล้วแต่ศรัทธา แล้วบรรจุไว้ในเจดีย์คู่ เพื่อเป็นการบูชาและล้างบาปที่กระทำไว้ จากนั้นได้มอบให้พญาธรรมไปครองเมืองเชียงโสม ส่งสวยแก่เมืองฟ้าแดดเป็นประจำทุกปี 

จากตำนานที่เป็นเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน อาจจะมีความคลาดเคลื่อนแต่ก็คงแฝงไว้ด้วยความจริงไว้บ้างโนนสาวเอ้โนนสาวเอ้มีลักษณะเป็นเนินดินกว้างใหญ่มีคุณค่าทางโบราณคดี ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเมืองฟ้าแดดสูงยาง บริเวณล้อมรอบเป็นทุ่งนาชื่อว่า ?ทุ่งฟ้าแดด? บนเนินสาวเอ้นี้

มีสถูปเจดีย์และมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ มีลักษณะเด่นและสำคัญ คือ เป็นเนินดินกว้างใหญ่อยู่ใจกลางทุ่งนา ส่วนการเข้าถึงนั้นห่างจากเมืองกาฬสินธุ์ตามถนนหมายเลข 214 ประมาณ 13กิโลเมตรแล้วแยกขวาต่อไปยังบริเวณเมืองฟ้าแดดสูงยางระยะทาง 6 กิโลเมตร รูปภาพอื่นๆ


แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวอื่นๆใน จังหวัดพิษณุโลก

ที่ท่องเที่ยวแนะนำ
1 )เขาสมอแครง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
- ในตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
2 )พิพิธภัณฑ์ ทหารกองทัพภาคที่ 3
- ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองทัพภาคที่ 3 อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
3 )วัดอรัญญิก เมืองพิษณุโลก
- 83/11-12 ถนน พญาเสือ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
4 )พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี (SGT. MAJ. THAWEE FOLK MUSEUM) อ.เมือง จ.พิษณุโลก (จ่าสิบเอกทวี-พิมพ์ บูรณเขตต์)
- ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ในตัวเมืองพิษณุโลก
5 )วัดราชบูรณะ (Wat Ratchaburana) อ.เมือง จ.พิษณุโลก
- วัดราษฎร์บูรณะ อ.เมือง
6 )น้ำตกหมันแดง ภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก
- ภูหินร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
7 )น้ำตกปอย น้ำตกแก่งปอย สวนป่าเขากระยาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
- อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
8 )วัดนางพญา ( Wat Nang Phaya ) อ.เมือง จ.พิษณุโลก
- ถนนจ่าการบุญ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
9 )วัดใหญ่ หรือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (Wat Phra Si Rattana Mahathat)
- ตั้งอยู่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก
10 )ลานหินแตก อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
- ลานหินแตก อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก
11 )อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจ.พิษณุโลก
- จ. พิษณุโลกและเพชรบูรณ์
12 )น้ำตกแก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ผ่านชั้นหินขนาดใหญ่ รุนแรงในช่วงฤดูฝน แวะพักเล่นน้ำ ปูเสื่อ สั่งข้าวเหนียวไก่ย่าง ส้มตำ และน้ำตก
- น้ำตกแก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

แนะนำที่ท่องเที่ยว 12 ที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดพิษณุโลก


28 ที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

 1. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
 2. วัดราชบูรณะ
 3. วัดนางพญา
 4. วัดอรัญญิก
 5. วัดจุฬามณี
 6. ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 7. พิพิธภัณฑ์บ้านจ่าสิบเอก ดร.ทวี - พิมพ์ บูรณเขตต์
 8. พิษณุโลกไนท์บาซาร์
 9. รถราง และสามล้อทัวร์ ชมเมือง
 10. สวนสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
 11. เขาสมอแครง
 12. สวนรุกขชาติสกุโณทยาน (น้ำตกวังนกแอ่น)
 13. น้ำตกแก่งซอง
 14. น้ำตกปอย
 15. อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
 16. น้ำตกแก่งโสภา
 17. ทุ่งแสลงหลวง
 18. อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
 19. พิพิธภัณฑ์การสู้รบ (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)
 20. โรงเรียนการเมืองการทหาร
 21. อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
 22. ผากระดานเลข
 23. น้ำตกชาติตะการ
 24. น้ำตกนาจาน
 25. น้ำตกผาคุคาหรือน้ำตกนาหิน
 26. ขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล
 27. ถ้ำเรือ
 28. ถ้ำนเรศวร
 29. วัดเจดีย์ยอดทอง (Wat Chedi Yot Thong)
 30. ศาลหลักเมืองพิษณุโลก (The City Pillar Shrine)

ที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกในอำเภอต่างๆ

อำเภอเมืองพิษณุโลก

 1. พิพิธภัณฑ์ ทหารกองทัพภาคที่ 3
 2. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ (วัดใหญ่)
 3. วัดนางพญา
 4. วัดจุฬามณี
 5. วัดเจดีย์ทอง
 6. วัดราชบูรณะ
 7. เรือนแพ
 8.  ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 9.  พระราชวังจันทน์
 10. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าสิบเอก ดร.ทวี-พิมพ์ บูรณเขตต์
 11. พิษณุโลกไนท์บาซาร์
 12. วัดวิหารทอง
 13. มะขามยักษ์
 14.  กำแพงคูเมือง
 15.  วัดอรัญญิก
 16. สระสองห้อง
 17.  ศาลหลักเมือง พิษณุโลก
 18. ถนนคนเดิน พิษณุโลก

อำเภอบนเส้นทางสาย พิษณุโลก-หล่มสัก

 1. น้ำตกปอย
 2. อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
 3. น้ำตกแก่งซอง
 4. สวนรุกขชาติสกุโณทยาน
 5. เขาสมอแครง
 6. ถ้ำผาท่าพล
 7.  ลำน้ำเข็ก

อำเภอชาติตระการ

 1. อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
 2. วนอุทยานภูสอยดาว

อำเภอนครไทย

 1.  อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
 2. วัดกลาง
 3. พิพิธภัณฑ์การสู้รบ
 4. โรงเรียนการเมืองการทหาร
 5. สุสาน ทปท
 6. กังหันน้ำ
 7. สำนักอำนาจรัฐ
 8. หมู่บ้านมวลชน
 9. โรงพยาบาล
 10. ลานหินแตก
 11. ลานหินปุ่ม
 12. ผาชูธง
 13. น้ำตกร่มเกล้า-ภราดร
 14. น้ำตกศรีพัชรินทร์
 15. น้ำตกหมันแดง
 16. น้ำตกตาดฟ้า

18.ร้านของฝาก OTOP จังหวัดพิษณุโลก

1.     กล้วยตากอบน้ำผึ้ง (Honey-dry Bananas)

แม่บ้านเกษตรกรบ้านเกาะคู 137 หมู่ที่ 3 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม พิษณุโลก 
โทร. 0 1604 1237 

2.    มะม่วงกวนนภาพร (Napaporn Mango Paste)

นางนภาพร โฉมงามดี 427/4 ม.1 ต.วังทอง อ.วังทอง พิษณุโลก
โทร. 0 5531 1154

3.    ข้าวซ้อมมือหอมมะลิ (Unpolished Jasmine Rice)

กลุ่มผลิตข้างกล้องซ้อมมือ 9/1 ม.3 ต.ปากโทก อ.เมือง พิษณุโลก 
โทร. 0 5529 9328

4.    สมุนไพรทอดกรอบ (Fried Herbs)

แม่บ้านแปรรูปอาหารสมุนไพรทอด ม.2 ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
โทร. 0 9269 9422

5.    เครื่องดื่มใบหม่อนสำเร็จรูป (Mulberry Leaf Drinks)

แม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าตาล ม.3 ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม พิษณุโลก
โทร. 0 5528 8184

6.    น้ำตาลสดบรรจุขวดพร้อมดื่ม (Bottled Pamyra Palm Srup)

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขวัญใจพัฒนา ม.3 บ้านเหล่าขวัญ ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ พิษณุโลก 
โทร. 0 9858 3388
7.    สาโทพันจอก (Phan Jok Wine)

นางลักขณา ยกยิ่ง 457 หมู่ 4 ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง พิษณุโลก 
โทร. 0 5539 9012

8.    น้ำลูกยอผสมน้ำผึ้งป่าเดือน 5 (Honey-mixed Morinda Drink)

นางอลิษา ศรเพชร 603/26 ถ.พระองค์ขาว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
โทร. 0 5524 6709

9.    ผ้าทอมัดหมี่ไหมประดิษฐ์ (Mud Mi Silk Cloth)

นางเทา นันทะแพทย์ ม.5 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง พิษณุโลก
โทร. 0 5529 3245

10.    ผ้าทอทอมือลายขัดขั้นพื้นฐาน (Hand-woven Cloth)

คุณสิงห์ จันทะคุณ 40/2 ม.8 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ พิษณุโลก
โทร. 0 5538 1254

11.    ผ้าทอทอสายฝนบ้านคลองเตย (Ban Klong Toei Hand-woven Cloth)

นางวันทา โกสากุล ม.4 ต.บึงกอก อ.บางระกำ พิษณุโลก
โทร. 0 6213 5219

12.    ฉากกั้นห้อง (Partiton)

กลุ่มสตรีสหกรณ์กระดาษสา 150 ม.4 ต.บ้านแยง อ.นครไทย พิษณุโลก
โทร. 0 1785 3368, 0 5526 8021
13.    ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด (Corncob Charcoal)

นายแต่ง ปัดถา 217 ม.2 ต.หองกะท้าว อ.นครไทย พิษณุโลก
โทร. 0 9887 8540

14.    ไม้กวาดดอกหญ้า (Weed Mops)

นางละเมียด ม่วงอ่อน 72 ม.5 ต.วังยาง อ.เนินมะปราง พิษณุโลก
โทร. 0 1394 3020

15.    ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยประยุกต์ (Artificial Flowers)

ขวัญเรือน เต็งเจริญชัย 180/1 ม.7 ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม พิษณุโลก
โทร. 0 5539 6056

16.    พระพุทธชินราชจำลอง (Reproduced Phra Buddha Chinnaraj)

นายนิวัฒน์ กลิ่นรอด 50/1 ม.1 ต.หัวรอ อ.เมือง พิษณุโลก
โทร. 0 5521 3221

17.    เรือนทรงไทยจำลองขนาดจิ๋ว (Mini Thai-style Houses)

คุณอรสา ทองขาว 22/9 ม.5 ต.อรัญญิก อ.เมือง พิษณุโลก
โทร.0213 335, 0 1688 5348

18.    ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม (Artificial Flowers Made of Silkworm Nest)

กลุ่มศิลปะประดิษฐ์ดอนทอง 170 ม.5 ต.ดอนทอง อ.เมือง พิษณุโลก
โทร. 0 5529 5162

การเดินไปจังหวัดพิษณุโลก

1.รถยนต์ 
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ถึงวังน้อยแล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32(สายเอเซีย) ผ่านอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท เข้านครสวรรค์ แล้วใช้เส้นทางสาย 117 ตรงสู่พิษณุโลก รวมระยะทาง 337 กิโลเมตร เป็นเส้นทาง ที่สะดวกที่สุด หรือจากสิงห์บุรี ใช้เส้นทางสายอินทร์บุรี-ตากฟ้า (ทางหลวงหมายเลข 11) จนถึงทางหลวงหมายเลข 12 (พิษณุโลก-หล่มสัก) ที่เขตอำเภอวังทอง เลี้ยวซ้ายไปอีก 17 กิโลเมตร เข้าสู่พิษณุโลกรวมระยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร หากใช้เส้นทาง ที่ผ่านเพชรบูรณ์และหล่มสัก แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 12 ช่วงหล่มสัก-พิษณุโลกระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร จะผ่านแหล่งท่องเที่ยวสองข้างทางหลายแห่ง

2.รถโดยสารประจำทาง
จากสถานีขนส่งหมอชิต 2 มีบริการรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศไปยังพิษณุโลกตลอดวัน 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 0 2936 2852-66 และที่สถานีขนส่งพิษณุโลก โทร. 0 5524 2430 รถประจำทางปรับอากาศ ติดต่อ พิษณุโลกยานยนต์ทัวร์ 
โทร. 0 2936 2924-5 หรือ 0 5525 8647 เชิดชัยทัวร์ โทร. 0 2936 0199 หรือ 0 5521 1922 วินทัวร์
โทร. 0 2936 3753 หรือ 0 5524 3222

3.รถไฟ 
ทางการรถไฟแห่งประเทศไทย จัดบริการรถด่วนพิเศษ (สปรินท์เตอร์) รถเร็ว และรถธรรมดา จากกรุงเทพฯ ไปพิษณุโลก ทุกวัน สอบถาม หน่วยบริการเดินทาง โทร. 1690, 0 2223 7010, 0 2223 7020 สถานีรถไฟพิษณุโลก
โทร. 0 5525 8005 

4.เครื่องบิน 
บริษัท การบินไทย จำกัด มีเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ และพิษณุโลกทุกวัน ใช้เวลาเดินทาง 50 นาที สอบถามกำหนดการเดินทาง โทร. 1566 ติดต่อสำรองที่นั่ง โทร. 0 2280 0060 หรือ 0 2628 2000, 0 2356 1111 หรือที่สำนักงานพิษณุโลก โทร. 0 5524 2971