Mobile web


ที่ท่องเที่ยว:แนะนำที่ท่องเที่ยว ทะเล สถานที่โบราณ ธรรมชาติ น้ำตก ภูเขาป่าไม้ ทั่วประเทศไทย

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด : จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ : วัดพระธาตุผาแก้ว ( ผาซ่อนแก้ว ) Wat Phra Dhat Phasornkaew ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ เพชรบูรณ์
ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว : วัดพระธาตุผาแก้ว ( ผาซ่อนแก้ว ) Wat Phra Dhat Phasornkaew


-ข้อมูล มีธรรมชาติเป็นภูเขาที่สูงใหญ่ ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม และบนยอดเขาสูงตระหง่านนั้น มีถ้ำอยู่บนปลายยอดเขา
-ที่อยู่ 95 หมู่ 7 บ้านทางแดง, ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ, เพชรบูรณ์ 67280

ค่าเข่าชม : ฟรี

วัดพระธาตุผาแก้ว ( ผาซ่อนแก้ว ) Wat Phra Dhat Phasornkaew

สถานที่อันเป็นธรรมภูมิที่งดงาม ซึ่งเรียกว่าผาซ่อนแก้วนี้ มีธรรมชาติเป็นภูเขาที่สูงใหญ่ ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม และบนยอดเขาสูงตระหง่านนั้น มีถ้ำอยู่บนปลายยอดเขา ซึ่งมีชาวบ้านทางแดงหลายคน ได้เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้า และลับหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา และต่างถือว่าเป็นสถานที่มงคล มีความศักดิ์สิทธิ์และเรียกตาม ๆ กันว่า “ผาซ่อนแก้ว” และพุทธสถานที่มาตั้งในจุดที่โอบล้อมด้วยทิวเขาดังกล่าว จึงเรียกว่า “พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว” เพื่อเป็นนิมิตมงคลแก่ชาวบ้านทางแดง และผู้มาปฏิบัติธรรมสืบไปวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ในนาม “พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว” ได้รับการอนุมัติจัดตั้งเป็นวัด ในมงคลนามว่า “วัดพระธาตุผาแก้ว” เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จากคณะกรรมการมหาเถรสมาคม โดยมีพระครูปลัด ปารมี สุรยุทโธ เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น “วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว” เมื่อ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้สอดคล้องกับบริเวณที่ตั้ง ซึ่งแต่เดิมชาวบ้านเรียกกันว่า “ผาซ่อนแก้ว”วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วตั้งอยู่ในชัยภูมิธรรม ณ บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดย คุณภาวิณี และ คุณอุไร โชติกูล ได้มีจิตศรัทธาซื้อที่ดินถวายเริ่มแรกจำนวน ๒๕ ไร่ เพื่อก่อสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ปัจจุบันมีผู้ร่วมถวายปัจจัยซื้อที่ดินเพิ่มรวมทั้งสิ้นมีที่ดินรวม ๙๑ ไร่พระครูปลัดปารมี สุรยุทโธ และ พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส สองครูบาอาจารย์คู่บุญคู่บารมี ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์และเหล่าผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วประเทศได้ร่วมกันจัด สร้างเสนาสนะ กุฏิที่พักสงฆ์ อาคารปฎิบัติและบรรยายธรรม รวมถึงอาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อรองรับคณะผู้มีจิตศรัทธาจากทุกแห่งหนที่ หลั่งไหลกันเข้ามาอบรมภาวนาในแนวสติปัฎฐานสี่ แห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากันอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ปิติยินดียิ่งของครูบาอาจารย์กับเหล่าบรรดาศิษยานุศิษย์ที่ได้ร่วม แรงร่วมใจ สละทั้งแรงกาย แรงทรัพย์ พร้อมทั้งความวิริยะอุตสาหะ และ ความตั้งใจมั่นเพื่อให้วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ปฏิบัติภาวนาสำหรับผู้มีจิตศรัทธาสืบต่อไป

1.เจดียฺพระธาตุผาแก้ว

วัตถุประสงค์การสร้างเจดีย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครอง ราชย์ครบ 60 ปี และเป็นที่สืบพระศาสนา ให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทย เพื่อประโยชน์แก่มนุษยชาติ และคนรุ่นหลัง ได้มีโอกาสเรียนรู้ต่อไปบนยอดเจดีย์จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้รับประทานม จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก และ บริเวณใต้ฐานพระเจดีย์จะใช้เป็นที่เก็บรวบรวมหลักธรรมคำสอน, ภาพปริศนาธรรม และเป็นที่เจริญสติภาวนา สำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป2.ศาลาปฎิบัติธรรม(ศาลาพระหยกเขียว)

เป็นศาลารูปทรงจัตุรัสโปร่ง รายรอบด้วยบานกระจกขนาดใหญ่ เพื่อให้สัมผัสกับธรรมชาติของขุนเขาอันเขียวชอุ่ม พร้อมทั้งมีสวนดอกไม้นานาพันธุ์โดยรอบ

3.พระพุทธเลิศรัตนโชติมณี

พระรัตนโชติมณี หรือ "พระหยกเขียว" เป็นพระพุทธรูปหยกปางมารวิชัย ซึ่งเป็นศิลปะสมัยเชียงแสน มีขนาด หน้าตัก 65 นิ้วทั้งองค์พระถูกแกะสลักจากหยกเขียวทั้งก้อน ที่พระเศียรได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็น พระสารีริกธาตุที่รับเมตตาประทานจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณา

4.พระพุทธรัตนสัมฤทธิ์ผล

พระพุทธรัตนสัมฤทธิ์ผล หรือ "พระหยกขาว"เป็นพระพุทธรูปหยกปางขัดสมาธิเพชรสร้างตามรูปแบบศิลปะ คันธาระ มีขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว พระเศียรขององค์พระ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้รับเมตตาประทานจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ได้ทำพิธีอัญเชิญประดิษฐาน ณ พุทธธรรมสถานผาแก้ว

5.ลานโพธิ์

เป็นสถานที่อันเป็นมงคลอีกแห่งหนึ่ง ในพุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว ซึ่ง ณ จุดใจกลางบริเวณลานโดยรอบ จะมีต้นศรีมหาโพธิ์ปลูกไว้ โดยได้นำกล้าโพธิ์ขนาดความสูง3 นิ้วมาจาก พระครูธรรมศาสน์อุโมษ (พระครูในฎีกา ธงไชยวัฒน์ อิสฺสรธมฺโม) วัดท่ากระชัย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ซึ่งท่านนำมาจากบริเวณรอบเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย และได้มีเมตตามอบผ่านมาทางศิษย์ พระอาจารย์อำนาจ โอภาโสเพื่อให้นำมาปลูกเป็นเครื่องยึดเ หนี่ยวศรัทธา เพราะถือเป็นต้นไม้ที่ได้ให้ร่มเงาแด่พระพุทธองค์ และได้ทรงตรัสรู้ธรรมภาย ใต้ร่มโพธิ์พระอาจารย์ อำนาจ โอภาโส พร้อมด้วย พระอาจารย์ยงยุทธ สุรยุทฺโธ อีกทั้งญาติธรรม ได้นำกล้าโพธิ์ดังกล่าว ลงปลูกบริเวณ ลานโพธิ์ในวันวิสาขบูชา ปี พ.ศ.2547 พร้อมทั้งทำพิธีเวียนเทียนรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์ ในวันสำคัญทาง ศาสนา ต่างๆ มาโดยตลอด นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติธรรมเป็นใช้เป็นสถานที่เดินจงกรม ในการเจริญสติอีกด้วย

6.พระบรมสารีริกธาต 

ได้รับเมตตาประทานมาจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเพื่อนำมา ประดิษฐาน ณ พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว ให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนถวายการสักการะบูชาต่อไป7.ลานพระสีวลี

สถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูป พุทธมหาสาวก "พระสีวลี"

รายละเอียดเพิ่มเติม

ที่อยู่ วัดพระธาตุผาแก้ว

เลขที่ 95 หมู่ 7 บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามาปฎิบัติธรรมที่ 

http://www.phasornkaew.orgการเดินทางไปวัดพระธาตุผาแก้ว

1.รถยนต์ส่วนตัว

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางผ่านจังหวัดสระบุรี และใช้เส้นทางหมายเลข 21 สระบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ื่อผ่านตัวเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์มาสักระยะ จนใกล้หลักกิโลเมตรที่ 260ให้สังเกตอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองทางซ้ายมือ และเลี้ยว ซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 12 หล่มสัก พิษณุโลกขับต่อไปยังทางหลวงหมายเลข 12 ประมาณ 30 นาที หลัก กิโลเมตรที่ 103 มีจุดสังเกตคือ อบต.แคมป์สนอยู่ทางขวามือ และธนาคารกสิกรไทย เยื้องขึ้นไปทาง ซ้ายมือ ตรงไปกลับรถ และจะเห็นป้าย พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว อยู่ปากซอยทางเข้า หมู่บ้านทางแดง ซึ่งอยู่ด้านข้าง อบต.แคมป์สน เลี้ยวซ้ายเข้าไป ตรงตลอดจนเห็นสะพานทางเข้าวัด เลี้ยวขวาข้ามสะพานและจอดรถ ณ บริเวณที่จัดไว้แดง ซึ่งอยู่ด้านข้าง อบต.แคมป์สน เลี้ยวซ้ายเข้าไป ตรงตลอดจนเห็นสะพานทางเข้าวัด เลี้ยวขวาข้ามสะพานและจอดรถ ณ บริเวณที่จัดไว้

รูปภาพอื่นๆ


 จังหวัดเพชรบูรณ์- วัดพระธาตุผาแก้ว ( ผาซ่อนแก้ว ) Wat Phra Dhat Phasornkaew

 จังหวัดเพชรบูรณ์- วัดพระธาตุผาแก้ว ( ผาซ่อนแก้ว ) Wat Phra Dhat Phasornkaew

 จังหวัดเพชรบูรณ์- วัดพระธาตุผาแก้ว ( ผาซ่อนแก้ว ) Wat Phra Dhat Phasornkaew

 จังหวัดเพชรบูรณ์- วัดพระธาตุผาแก้ว ( ผาซ่อนแก้ว ) Wat Phra Dhat Phasornkaew

 จังหวัดเพชรบูรณ์- วัดพระธาตุผาแก้ว ( ผาซ่อนแก้ว ) Wat Phra Dhat Phasornkaew

 จังหวัดเพชรบูรณ์- วัดพระธาตุผาแก้ว ( ผาซ่อนแก้ว ) Wat Phra Dhat Phasornkaew

 จังหวัดเพชรบูรณ์- วัดพระธาตุผาแก้ว ( ผาซ่อนแก้ว ) Wat Phra Dhat Phasornkaew

 จังหวัดเพชรบูรณ์- วัดพระธาตุผาแก้ว ( ผาซ่อนแก้ว ) Wat Phra Dhat Phasornkaew

 จังหวัดเพชรบูรณ์- วัดพระธาตุผาแก้ว ( ผาซ่อนแก้ว ) Wat Phra Dhat Phasornkaew

 จังหวัดเพชรบูรณ์- วัดพระธาตุผาแก้ว ( ผาซ่อนแก้ว ) Wat Phra Dhat Phasornkaew

 จังหวัดเพชรบูรณ์- วัดพระธาตุผาแก้ว ( ผาซ่อนแก้ว ) Wat Phra Dhat Phasornkaew

 จังหวัดเพชรบูรณ์- วัดพระธาตุผาแก้ว ( ผาซ่อนแก้ว ) Wat Phra Dhat Phasornkaew

แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวอื่นๆใน จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ท่องเที่ยวแนะนำ
1 )จิบกาแฟ TOP VIEW ที่ Pino Latte Resort & Cafe เขาค้อ เพชรบูรณ์
- อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์
2 )จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะเขาค้อ ( Khao Takhian Ngo Khao Kho ) อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
- 2258 หมู่ที่ 6 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
3 )วัดวิเชียรบำรุง (Wat Wichian Bamrung) อำเภอวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
- ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
4 )ไร่ บี. เอ็น. (Rai B.N Farm) เขาค้อ เพชรบูรณ์
- หมู่ 1 ถ.แค้มป์สน - สะเดาะพง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280
5 )ร้าน Moai KHAO-KHO Coffee&Steak (โมอาย เขาค้อ)
- อ.หล่มสัก สู่ แค้มป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
6 ) อุทยานแห่งชาติ ภูหินร่องกล้า เพชรบูรณ์
- อ.หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ลานหินแตก ลานหินปุ่ม
7 )อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัด เพชรบูรณ์
- อำเภอ น้ำหนาว จังหวัด เพชรบูรณ์
8 )ภูแก้วแอดเวนเจอร์พาร์ค เพชรบูรณ์
- 75 ม.14 ถ.พิษณุโลก - หล่มสัก, ต.แคมป์สน, อ.เขาค้อ, เพชรบูรณ์
9 )น้ำตกศรีดิษฐ์ อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์ เล่นน้ำตก นำใส เยือกเย็น
- หมู่ที่10 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์
10 )พุทธอุทยานเพชบุระ วัดไตรภูมิ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
- อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
11 )ภูทับเบิก เพชรบูรณ์ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย
- ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120

แนะนำที่ท่องเที่ยว 11 ที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดเพชรบูรณ์


แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ (แยกตามพื้นที่ )

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ (แนะนำ )

51.สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์

1.เขาค้อ         


2.พระตำหนักเขาค้อ
         


3.วัดมหาธาตุเพชรบูร์


4.วัดวิเชียรบำรุงเพชรบูร์         


5.ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(Somdej Phra Naresuan Maharat Shrine)


6.อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (หนองแม่นา)
         
         6.1 ทุ่งแสลงหลวง 
         6.2   ทุ่งนางพญา 
         6.3 แก่งวังน้ำเย็น 
         6.4  ทุ่งโนนสน

       อัตราค่าเข้าอุทยานฯ นักท่องเที่ยว ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 400 บาท เด็ก 200 บาท 
       สถานที่พัก บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยาน สล.8 (หนองแม่นา) มีบริการบ้านพักไว้สำหรับนักท่องเที่ยว จำนวน 7 หลัง ราคา 2,000 – 5,000 บาท เต็นท์ให้เช่า ราคา 200-600 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ตู้ ปณ. 64 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65200 โทร. 0 5526 8019 หรือสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรุงเทพฯ โทร.0 2562 0760 


7.แก่งบางระจัน (Bang Rachan Islet)
          นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มชุมชนคนรักป่าหนองแม่นา-ทานตะวัน คุณสมพงษ์  ตุ้มคำ โทร. 08 1046 2166  คุณอดิศักดิ์ ฟ้อนประเสริฐ โทร. 08 4813 7638 คุณมานะ มีสุข โทร. 08 7198 6488


8.วัดช้างเผือก( Wat Chang Phueak )
          การเดินทาง จากตัวเมืองเพชรบูรณ์ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 21 ลงมาทางทิศใต้ ถึงสามแยกวังชมพูเลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางอำเภอหนองไผ่ อยู่ระหว่างกิโลเมตรที่ 118 ก่อนถึงสามแยกบ้านนายม ซ้ายมือจะมีป้ายบอกทางเข้าวัดไปอีกประมาณ 700 เมตร


9.หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์          


10.อุทยานแห่งชาติตาดหมอก
          ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบูรณ์ไปทางตะวันออก 37 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 290 ตารางกิโลเมตร   ประกอบด้วยผืนป่าอุดมสมบูรณ์บนเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของลำน้ำป่าสักและลำน้ำชีและเป็นพื้นที่ป่ากันชน ให้กับผืนป่าสามแห่ง คือ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อ พ.ศ. 2541 จัดเป็นอุทยานฯ ลำดับที่ 87 ของประเทศ ภายในบริเวณมีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่  
         10.1 น้ำตกตาดหมอก 
        10.2  น้ำตกสองนาง 
         อัตราค่าเข้าอุทยานฯ  ชาวไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาทสถานที่พัก และบริการอื่น ๆ อุทยาน มีบริการบ้านพักไว้สำหรับนักท่องเที่ยว จำนวน 3 หลัง พักหลังละได้ 5 คน ราคาหลังละ 1,000 บาท และมีเต็นท์ให้เช่าพักแรม พักได้ 2-6 คน ราคา 200–600 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ตู้ ป.ณ.4 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทร. 08 9703 8855 หรือที่ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรุงเทพฯโทร. 0 2562 0760 


11.อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ (Si Thep Historical Park)
         แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโบราณสถานยอดเยี่ยม อุทยานฯมีพื้นที่ครอบคลุมโบราณสถานในเมืองเก่าศรีเทพ ซึ่งมีชื่อเดิมว่า "เมืองอภัยสาลี" สร้างขึ้นในยุคขอมเรืองอำนาจ มีอายุไม่ต่ำกว่า 1,000 ปี สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะและต้องการติดต่อวิทยากรบรรยาย ติดต่อโดยตรงได้ที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170 โทร. 0 5682 0122, 0 5682 0123
          การเดินทาง เมืองศรีเทพอยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบูรณ์ประมาณ 130 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 21 เส้นสระบุรี-หล่มสัก ถึงหลักกิโลเมตรที่ 102 แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2211 ไปอีกประมาณ 9 กิโลเมตรจะเห็นป้ายบอกทางเข้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพอยู่ด้านขวามือ รถโดยสารประจำทาง  มีทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศออกจากสถานีขนส่งหมอชิต กรุงเทพฯ มาลงที่ตลาดอำเภอศรีเทพ (บ้านกลาง) แล้วต่อรถรับจ้างเข้าสู่อุทยานฯ 


12.ภูทับเบิก (Phu Tubberk)          


13.อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า(Phu Hin Rong Kla National Park)          


14.ลานหินแตก(Lan Hin Taek)


15.ลานหินปุ่ม (Lan Hin Pum)


16. ผาชูธง


17. น้ำตกร่มเกล้า-น้ำตกภราดร Rom Klao-Pharadon Waterfall
 


18.น้ำตกศรีพัชรินทร์


19.น้ำตกหมันแดง (Man Daeng Waterfall)


20.น้ำตกผาลาด(Pha Tat Waterfall)


21.น้ำตกตาดฟ้า


22. จุดชมวิวธารพายุ


23.เนินมหัศจรรย์


24.น้ำตกศรีดิษฐ์


25.วัดไตรภูมิ  (Wat Trai Phum) 


26.ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์(Chao Por Lak Muang Shrine)


27.เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ


28.อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง (Pho Khun Pha Muang Memorial)


29.หอสมุดนานาชาติเขาค้อ


30.ภูเขาหินปะการัง


31.อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ(Khao Kho Memorial)


32.ฐานอิทธิ (พิพิธภัณฑ์อาวุธ) Weapon Museum


33.อนุสรณ์จีนฮ่อ(Haw Chinese Memorial)


33.สวนสาธารณะเทศบาลตำบลพุเตย


34.พุทธธรรมสถานพระธาตุผาซ่อนแก้ว


35.สวนภูพนา 


36.หมู่บ้านท่องเที่ยวชาวดอย (ม้ง) เล่าลือ     


37.หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวเขาบ้านเข็กน้อย


36.บึงสามพัน        


37.ทุ่งทานตะวันที่บึงสามพัน
          การเดินทาง จากจังหวัดเพชรบูรณ์ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 21ผ่านอำเภอหนองไผ่ ไปจนถึงสี่แยกราหุลให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 225ไปทางจังหวัดชัยภูมิอีก 18 กิโลเมตร ถึงสี่แยกซับบอนให้เลี้ยวซ้ายไปอีก 14 กิโลเมตร ถึงบริเวณบ้านป่ายางซึ่งทำไร่ทานตะวัน    


38.สวนรุกขชาติซับชมภู


39.ดงรอยเท้าไดโนเสาร์
          การเดินทางใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2216 ห้วยสนามทราย-น้ำหนาว-กกกะทอน ถึงระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 19-20 จะมีทางแยกข้างหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.5 (นาพอสอง) เป็นถนนลูกรังซึ่งเป็นเส้นทางเข้าน้ำตกตาดพรานบา เข้าไปราว 3 กิโลเมตร จะมีถนนแยกด้านซ้ายระยะทางราว 2 กิโลเมตร จากนั้นต้องเดินเท้าลัดเลาะไปตามสันไหล่เขาเข้าไปอีกราว 1 กิโลเมตรจึงจะถึงแหล่งรอยเท้าไดโนเสาร์ รถยนตร์ควรเป็นชนิดขับเคลื่อนสี่ล้อ และหลีกเลี่ยงเดินทางเข้าไปหากมีฝนตก เพราะเส้นทางขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจและบุกเบิก อาจเกิดอันตรายได้


40.วัดศรีมงคล (วัดนาทราย) (Wat Si Mongkol Ban Na Sai)          


41.หลักเมืองหล่มเก่า 


42.ถ้ำฤาษีสมบัติ
การเดินทาง จากจังหวัดเพชรบูรณ์ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 21 ระหว่างกิโลเมตรที่  251-252  จะมีป้ายบอกทางเข้าถ้ำฤาษีสมบัติตรงทางแยกซ้ายมือตรงข้ามกับทางเข้าสนามบิน เพชรบูรณ์ เข้าไปประมาณ 6.5 กิโลเมตร  


43.อ่างเก็บน้ำรัตนัย


44.สถานีทดลองเกษตรที่สูงเขาค้อ


45.ศูนย์กลางวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาเพื่อการพึ่งตนเอง หรือ เขาค้อทะเลภู        


46.สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อเพชรบูรณ์ (สวนสัตว์เปิดเขาค้อ)          


46.อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยป่าแดง


47.สวนรุกขชาติหนองนารี


48.จุดชมวิว เขารัง
          เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล อยู่บนเส้นทางสายเพชรบูรณ์-ตะพานหิน ถนนสายนี้สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อเปิดสู่เมืองเพชรบูรณ์ การก่อสร้างถนนเต็มไปด้วยความยากลำบาก ผู้คนที่สร้างทางจำนวนมากเสียชีวิตด้วยโรคไข้มาลาเรีย


49.วัดพระแก้ว(Wat Phra Kaeo)


50.จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก (ถ้ำผาหงษ์  Pha Hong Cave )


51.ถ้ำใหญ่น้ำหนาว (ภูน้ำริน)
          ถ้ำใหญ่น้ำหนาวหรือ ภูน้ำริน มีความสูงประมาณ 955 เมตร ภายในมีลักษณะเป็นถ้ำ ที่มีความวิจิตรสวยงามตามธรรมชาติด้วยหินงอกหินย้อย


52.ไร่บีเอ็น (B. N. Farm) ภูทับเบิก


53.เจดีย์กาญจนาภิเษก (Kanchanapisek Pagoda) เขาค้อ

ร้านกาแฟเขาค้อ

1.เดอะ หลุยส์ คอฟฟี่ (The Louis)ร้านกาแฟเขาค้อ เพชรบูรณ์ 
2.จิบกาแฟ TOP VIEW ที่ Pino Latte Resort & Cafe เขาค้อ
3.ร้านรูท 12 คอฟฟี่ (Route 12 Coffee)เขาค้อ

ร้านของฝากและห้างสรรพสินค้าจังหวัดเพชรบูรณ์

1.ไร่ บี. เอ็น. เขาค้อ  โทร. 0 5675 0419-20
2.ไร่กำนันจุล  อำเภอเมือง โทร. 0 5677 1101-4
3.มะขามทอง  อำเภอเขาค้อ  โทร. 0 5675 0104    
4.มะขามหวาน  อำเภอวิเชียรบุรี โทร. 0 5679 1555
5.โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์มะขามหวานสารัช อำเภอหล่มเก่า โทร. 0 5670 9323
6.สวนมะขามหวาน  อำเภอหนองไผ่ โทร. 0 5678 9450
7. น้ำมันว่านสมุนไพร โทร. 08 7503 9725     
8.กลุ่มผลิตภัณฑ์เซรามิก บึงสามพัน  อำเภอบึงสามพัน โทร. 08 1801 6619    
9.ผ้าห่ม ดาวเรือง (กลุ่มตัดเย็บผ้าห่มนวมบ้านชัยเจริญ) อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  โทร. 08 9565 3417

1.S. R. Super Mart Company Limited
2.Tesco Lotus (เทสโก้ โลตัส)ตั้งอยู่ที่ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
3.opland Plaza | Petchabun ตั้งอยู่ที่ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์    
4.Makro Phetchaboon ตั้งอยู่ที่ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 

การเดินทางขึ้นเขาค้อ

 หมายเหตุ : พาหนะที่จะขึ้นเขาค้อ ไม่ควรใช้รถบัสขนาดใหญ่ เพราะมีทางโค้งมาก ถนนค่อนข้างแคบและลาดชัน ควรใช้รถปิคอัพหรือรถตู้สภาพดี  และควรขับขี่ด้วยความระมัดระวัง  นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยรถประจำทางสามารถติดต่อรถสองแถวขึ้น เขาค้อได้ที่ บริษัท เขาค้อเดินรถ จำกัด โทร. 0 5672 8270, 08 1886 1811 ราคาเช่าเหมาประมาณ 900 – 1,000 บาท โดยมีคิวรถอยู่ที่บริเวณแค้มป์สน กม.100 และที่บ้านนางั่ว

การเดินทางไปจังหวัดเพชรบูรณ์

การเดินทางโดยรถโดยสาร

- เส้นทางกรุงเทพฯ-เขาค้อ มีรถโดยสารของ พิษณุโลกยานยนต์ โทรสอบถามเวลา 02 936 2924-5

- บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการเดินรถปรับอากาศชั้น 2 และรถธรรมดากรุงเทพฯ-เพชรบูรณ์-หล่มสัก ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2936 2852–66 สาขาเพชรบูรณ์ โทร. 0 5672 1581
- บริษัทเพชรทัวร์ บริการเดินรถปรับอากาศชั้น 1 ในเส้นทางเดียวกัน โทร. 0 2936 3230 สาขาเพชรบูรณ์ โทร. 0 5672 2818
- บริษัทถิ่นสยามทัวร์ บริการเดินรถปรับอากาศชั้น 1 โทร. 0 2936 0500, 0 2513 9077 (จากกรุงเทพฯ มีรถประมาณ 8 เที่ยวตั้งแต่เวลา 09.30 น.- 23.30 น.) สาขาเพชรบูรณ์ โทร. 0 5672 1913 สาขาหล่มสัก โทร. 0 5670 1613 (จากหล่มสักมีรถประมาณ 7 เที่ยว ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 24.00 น.)

รถยนต์ส่วนตัวจากกรุงเทพฯ

ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถ.พหลโยธิน เส้นทางไปสระบุรี  เลี้ยวซ้ายเข้าทางเลี่ยงเมืองสระบุรี มุ่งหน้าลพบุรี - เพชรบูรณ์ บนทางหลวงหมายเลข 21 ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 21 ตลอดเส้นทางผ่านอ.ชัยบาดาล อ.ศรีเทพ อ.วิเชียรบุรี อ. บึงสามพัน อ.เมือง มุ่งหน้าอ.หล่มสัก จนถึง สี่แยกพ่อขุนผาเมือง กม.261 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ทางหลวงหมายเลข 12 มุ่งหน้าสู่จังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 20 กม. จะถึงสามแยกแคมป์สน(เข้าเขาค้อ) ให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 2196 ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีแหล่งท่องเที่ยว และรีสอร์ตต่างๆบนเขาค้อตลอดเส้นทาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง

หรือ เส้นทางที่ 2 ใช้ทางหลวงหมายเลข1 ถ.พหลโยธิน เส้นทางสระบุรีเลี้ยวซ้ายเข้าทางเลี่ยงเมืองก่อนถึงสระบุรี มุ่งหน้าลพบุรี- เพชรบูรณ์ ทางหลวงหมายเลข 21 ผ่านอ.ต่างๆในจังหวัดลพบุรี จนถึงอ.เมือง เพชรบูรณ์ เลยอำเภอเมืองประมาณ 13 กิโลเมตร ถึงแยกนางั่ว เลี้ยวซ้ายเข้าถนนหมายเลข 2196 เส้นทางนางั่ว-เขาค้อ ผ่านจุดทดสอบเนินมหัศจรรย์ เส้นทางท่องเที่ยว และรีสอร์ตต่างๆ บนเขาค้อ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง

หรือ เส้นทางที่ 3 จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1ถนนพหลโยธิน ถึงอำเภอวังน้อยแล้วแยกเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท เข้านครสวรรค์แล้วใช้เส้นทางหมายเลข 117 ตรงเข้าจังหวัดพิษณุโลก จากนั้นใช้ทางหมายเลข 12เส้นพิษณุโลก-หล่มสัก ผ่านเขาค้อ-หล่มสัก เข้าจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมระยะทาง 547 กิโลเมตร