Mobile web


ที่ท่องเที่ยว:แนะนำที่ท่องเที่ยว ทะเล สถานที่โบราณ ธรรมชาติ น้ำตก ภูเขาป่าไม้ ทั่วประเทศไทย

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด : จังหวัดพะเยาจังหวัดพะเยา : วัดนันตาราม จังหวัดพะเยา
ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว : วัดนันตาราม พะเยา


-ข้อมูล วัดนันตาราม ตั้งอยู่บริเวณตลาดเทศบาลตำบลเชียงคำ ไม่ปรากฏว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยใด เป็นวัดประจำชุมชนชาวไทยใหญ่ เดิมเรียก วัดจองคา เพราะมุงด้วยหญ้าคา (คำว่า จอง เป็นภาษาไทยใหญ่ หมายถึงวัด)
-ที่อยู่ วัดนันตาราม บ้านทุ่งบานเย็น ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110

ค่าเข่าชม : ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

วัดนันตาราม พะเยา

วัดนันตาราม ตั้งอยู่บ้านดอนไชย ในเขตเทศบาลตำบลเชียงคำ จังหวัดพะเยา เป็นวัดที่อนุรักษ์วิหารศิลปะแบบไทยใหญ่ตัววิหารสร้างด้วยไม้สักทั้งหลักตกแต่งลวดลายฉลุไม้อย่างสวยงามตามส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น หน้าบัน หน้าต่าง ระเบียง เป็นต้น ภายในวิหารมีพระพุทธรูปศิลปะไทยใหญ่

ประวัติความเป็นมา (คัดลอกมาจากเอกสารวัดนันตาราม)


วัดนันตาราม ตั้งอยู่บริเวณตลาดเทศบาลตำบลเชียงคำ ไม่ปรากฏว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยใด เป็นวัดประจำชุมชนชาวไทยใหญ่ เดิมเรียก วัดจองคา เพราะมุงด้วยหญ้าคา (คำว่า จอง เป็นภาษาไทยใหญ่ หมายถึงวัด) พุทธศาสนิกชนชาวไทยใหญ่เป็นผู้สร้าง โดย พ่อหม่อง โพธิ์ขิ่น บริจาคที่ดินเนื้อที่ ๓ ไร่เศษ เป็นสถานที่ก่อสร้าง พ่อเฒ่าอุบล เป็นประธานในการก่อสร้างจนสำเร็จเรียบร้อย มีฐานะเป็นอารามหรือสำนักสงฆ์ ประชาชนทั่วไปนิยมเรียก วัดจองเหนือ เพราะอยู่ทางทิศเหนือของเทศบาลเชียงคำ สร้างวิหารไม้ในปี พ.ศ. ๒๔๖๗ แม่นางจ๋ามเฮิง ได้บริจาคที่ดินเนื้อที่ ๕ ไร่ ๑ งาน ๗๒ ตารางวา สำหรับขยายอาณาเขตของวัด รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น ๘ ไร่ ๑ งาน ๗๒ ตารางวา วิหารหลังปัจจุบัน พ่อเฒ่านันตา (อู๋) วงศ์อนันต์ คหบดีชาวไทยใหญ่ผู้มีศรัทธาแรงกล้าที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ได้บริจาคทรัพย์เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะและเป็นเจ้าภาพสร้างวิหารหลังใหม่แทนวิหารที่มุงหญ้าคา โดยว่าจ้างชาวไทยใหญ่มาออกแบบและทำการก่อสร้างเป็นวิหารไม้ทั้งหลัง รูปทรงแบบไทยใหญ่ หลังคาหน้าจั่วยกเป็นช่อชั้น ลดหลั่นกันสวยงามมุงด้วยแป้นเกร็ด (กระเบื้อง ไม้) เพดานประดับประดาด้วยกระจกสีลวดลายวิจิตรพิศดาร ไม้ซ้ำกัน เสาทั้ง ๖๘ ต้นลงรักปิดทอง ค่าก่อสร้างประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาทเศษ อัญเชิญพระประธาน พระประธานในวิหารปัจจุบัน ไม่ทราบว่าสร้างในสมัยใด (คาดว่านำมาจากประเทศพม่า)พ่อเฒ่านันตาได้ว่าจ้างและไหว้วานชาวบ้านประมาณ ๘๐ คน อัญเชิญมาจากวัดจองเหม่ถ่า ซึ่งเป็นวัดร้างในชุมชนไทยใหญ่ เดิมที่อำเภอปง (ปัจจุบันเป็นสถานีอนามัยบ้านดอนแก้ว ตำบลออย อำเภอปง) เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แกะสลักจากไม้สักทอง ทั้งต้นลงสักปิดทอง ทรงเครื่องแบบไทยใหญ่สวยงามมาก ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๑ นิ้ว สูงจากฐานถึงยอดเกศา ๙ ศอก ประดิษฐานบนฐานไม้ มีแผงไม้กั้นด้านหลังประดับประดากระจกสีที่สวยงาม ประกอบด้วยไม้ฉลุและแกะสลักลายเครือเถา เทวดาและสัตว์ป่าหิมพานต์ การจัดงานฉลองวัดครั้งแรก การปฏิสังขรณ์และก่อสร้างวัดจองคาครั้งใหญ่ใช้เวลาร่วม ๑๐ ปี จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๔๗๗ พ่อเฒ่า นันตา (อู๋) ได้เป็นประธานจัดงานฉลองครั้งใหญ่ขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๑๕ มีนาคม ๒๔๗๗ ๑๕ วัน ๑๕ คืน นอกจากการทำบุญและจัดมหรสพสมโภสแล้ว ยังมีการตั้งโรงทาน แจกจ่ายวัตถุทานแก่ยาจกวณิพกและคนยากจนทั่วไปจำนวนมากอีกด้วย นับเป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่และเป็นครั้งแรกของวัดจองคำ พ่อเฒ่านันตา (อู๋) ต้นตระกูล วงศ์อนันต์ คหบดีที่มีจิตใจศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ตั้งใจปฏิบัติตาม พระธรรมคำสอนมิได้ขาด มีความเพียรในการรักษาอุโบสถศีล นอนวัดตลอดฤดูพรรษา ทั้งยังเสียสละบริจาคทรัพย์ เป็นเจ้าศรัทธาในการปฏิสังขรณ์เสนาสนะและสร้างวิหารถวายเป็นสมบัติในพุทธศาสนา ได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนชาวไทยใหญ่แ ละประชาชนทั่วไปเป็นพ่อจองตะก่านันตา (คำว่า พ่อจอง หมายถึง ผู้สร้างวัด/ ตะก่า หมายถึง ผู้ที่รักษาอุโบสถศีลและนอนวัดตลอดพรรษา) เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีและเป็นอนุสรณ์ของพ่อเฒ่านันตา (อู๋) จึงได้เปลี่ยนชื่อวัดจาก วัดจองคา เป็น วัดนันตาราม เป็นเกียรติแด่ท่านและตระกูล “วงศ์อนันต์”


โบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญ

๑. วิหารไม้ รูปทรงแบบไทยใหญ่ สร้าง พ.ศ. ๒๔๖๘
๒. พระพุทธรูปประธาน ปางมารวิชัย ไม้แกะสลักศิลปไทยใหญ่ อัญเชิญมาประดิษฐาน พ.ศ. ๒๔๗๖
๓. เจดีย์แบบไทยใหญ่ สร้างด้วยอิฐถือปูน รูปทรงแปดเหลี่ยม สูง ๙ ศอก สร้าง พ.ศ. ๒๕๐๐
๔. พระอุโบสถ สร้างด้วยอิฐถือปูน รูปทรงไทยใหญ่ สร้าง พ.ศ. ๒๕๑๕
๕. พระพุทธรูปเกสรดอกไม้ สร้างจากไม้หอมนานาชนิดในเมืองต่องกี ประเทศพม่า นำมาตากแห้งและบดให้ละเอียด ผสมกับยางรัก เถ้าฟางเผ่าคลุกกับดินจอมปลวกหรืออิฐปูนปั้นเป็นพระพุทธรูปลงรักปิดทอง พ่อเฒ่าผก่า หัวอ่อนแม่เฒ่าป้องสุมาลย์เจริญ สร้างถวาย
๖. พระเจ้าแสนแซ่ พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์สมัยเชียงแสน ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง / ๙ นิ้ว สูง ๒๔ นิ้ว แม่เฒ่าบัว ได้บูชามาจากพ่อเฒ่าส่างติ (พี่ชาย) ในราคา ๑ ชั่ง (๘๐ บาท) นำมาถวายวัด (ปลัดอำเภอท่านหนึ่งว่าจ้างเกวียนชาวบ้านในราคา ๗๕ สตางค์ บรรทุกมาจาก บ้านถ้ำ ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ นำมาตั้งไว้ใต้ถุนเรือนพ่อเฒ่าส่างติ) กรมศิลปากร ได้จดทะเบียนรับรองเป็นวัตถุโบราณไว้แล้ว
๗. พระพุทธรูปหินขาว (หยกขาว) ศิลปแบบพม่า หน้าตักกว้าง ๑๔ นิ้ว สูง ๑๘ นิ้ว แม่คำหล้า วาระกุล สร้างถวาย

รูปภาพอื่นๆ


แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวอื่นๆใน จังหวัดพะเยา

ที่ท่องเที่ยวแนะนำ
1 )วัดพระธาตุจอมศีล จังหวัดพะเยา
- วัดพระธาตุจอมศีล ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
2 )วัดอนาลโยทิพยาราม (Wat Analyo Thipayaram)
- ตั้งอยู่บนดอยบุษราคัม บ้านสันป่าม่วง หมู่ที่ 6 ต.สันป่าม่วง จังหวัดพะเยา
3 )ดอนาลโย ดอยบุษราคัม พะเยา จังวัดพะเยา
- ดอนาลโย ดอยบุษราคัม ตั้งอยู่ที่ ม.สันป่าบง ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา มีพื้นที่ทั้งหมด 2500 ไร่
4 )วัดศรีโคมคำ จ. พะเยา
- วัดศรีโคมคำ ตั้งอยู่ริมกว๊านพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

แนะนำที่ท่องเที่ยว 4 ที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดพะเยา


แผนที่ที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดพะเยา (Phayao)

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา

 1. วนอุทยานไดโนเสาร์แก่งหลวง (Dinosaur Kangluang Forest Park)
 2. วัดติโลกอาราม (วัดกลางน้ำกว๊านพะเยา)
 3. วัดนันตาราม (Wat Nantaram ) เชียงคำ
 4. วัดลี (Wat Lee) 
 5. วัดศรีอุโมงค์คำ (Wat Si Umong Kham)
 6. วัดอนาลโยทิพยาราม (Wat Analyo Thipayaram)
 7. ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณี (Gems and Jewelry Industries Center)
 8. หอวัฒนธรรมนิทัศน์ (Ho Watanatham Nithat)
 9. อุทยานแห่งชาติแม่ปืม (ดอยงาม)(Mae Puem National Park)
 10. โบราณสถานบ้านร่องไฮ
 11. โบราณสถานเวียงลอ (Wiang Lo)
 12. วัดศรีโคมคำ (Wat Si Khom Kham) 
 13. วัดพระธาตุจอมศีล(Wat Phra That Chom Sin)

 

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาอำเภอต่างๆ

อำเภอเชียงคำ

 1. วัดพระนั่งดิน
 2. อนุสรณ์ผู้เสียสละ พ.ต.ท. 2324
 3. วัดพระธาตุสบแวน
 4. วัดนันตาราม
 5. ศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ

อำเภอเมืองพะเยา

 1. อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง
 2. กว๊านพะเยา
 3. สถานีประมงน้ำจืดพะเยา
 4. หอวัฒนธรรมนิทัศน์
 5. วัดศรีโคมคำ
 6. วัดพระธาตุจอมทอง
 7. วัดอนาลโยทิพยาราม
 8. วัดศรีอุโมงค์คำ
 9. วัดลี
 10. วัดติโลกอาราม
 11. ศาลหลักเมืองพะเยา
 12. อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
 13.  วัดราชคฤห์
 14.  วัดศรีจอมเรือง พะเยา
 15.  สถานีประมงน้ำจืดพะเยา
 16.  จุดชมวิวทิวทัศน์กว๊านพะเยา
 17. วัดหลวงราชสัณฐาน
 18. วัดป่าแดงบุนนาค
 19. น้ำตกจำปาทอง
 20. วัดบุญเกิด

อำเภอดอกคำใต้

 1. อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง
 2. วนอุทยานบ้านถ้ำ
 3. วัดพระธาตุจอมศีล
 4. อ่างเก็บน้ำห้วยชมพู ผาเทวดา

อำเภอจุน

 

 1. โบราณสถานเวียงลอ
 2. วัดพระธาตุขิงแกง

อำเภอภูซาง

 1. อุทยานแห่งชาติภูซาง
 2. บ้านฮวก

อำเภอปง

 1. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า
 2. วัดพระธาตุดอยหยวก
 3. วนอุทยานภูลังกา

การเดินทางไปจังหวัดพะเยา

การเดินทางโดยรถยนต์
 เส้นทางกรุงเทพ - พะเยา (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ - กำแพงเพชร - ตาก - ลำปาง - พะเยา)
          ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเซีย) ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี นครสวรรค์ เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1 ที่นครสวรรค์ ผ่านอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ตาก ผ่านอำเภอเถิน อำเภอสบปราบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง เข้าสู่จังหวัดพะเยา ประมาณ 730 กิโลเมตร
 เส้นทางกรุงเทพ - พะเยา (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ - พิษณุโลก - อุตรดิตถ์ - แพร่ - พะเยา)
          ใข้ทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเซีย) ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี นครสวรรค์ เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 117 จนถึงพิษณุโลก แยกซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 12 ไปจนถึงสุโขทัย เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 101 ผ่านอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 103 ผ่านอำเภอร้องกวาง เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านอำเภองาว เข้าสู่จังหวัดพะเยา ระยะทางประมาณ 690 กิโลเมตร
 เส้นทางเชียงใหม่ - พะเยา (เชียงใหม่ - แม่ขะจาน - วังเหนือ - พะเยา)
          จากเชียงใหม่ ใช้ทางหลวงหมายเลข 118 ไปอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เลี้ยวขวาที่สามแยกแม่ขะจาน ตำบลแม่ขะจาน เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 120 ผ่านอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1 เข้าสู่จังหวัดพะเยา ระยะทางประมาณ 155 กิโลเมตร
 เส้นทางเชียงใหม่ - พะเยา (เชียงใหม่ - แม่ขะจาน - แม่สรวย - เชียงราย - พะเยา)
          จากเชียงใหม่ ใช้ทางหลวงหมายเลข 118 ผ่านอำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เลี้ยวซ้ายสู่ทางหลวงหมายเลข 1 ไปอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เข้าสู่จังหวัดพะเยา ระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร


การเดินทางโดยรถไฟ

          จากสถานีรถไฟหัวลำโพงสามารถนั่งรถไฟสายเหนือลงที่ ลำปาง หรือ เชียงใหม่ จากนั้นเดินทางด้วยรถยนต์ หรือ รถโดยสารสาธารณะ ไปจังหวัดพะเยา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร.1690, 0-2223-7010, 0-2223-7020 หรือ www.railway.co.th

การเดินทางโดยเครื่องบิน

          สามารถเดินทางโดยเครื่องบินมาที่ สนามบินนานาชาติเชียงราย หรือ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ หรือ สนามบินแพร่ จากนั้นเดินทางด้วยรถยนต์ หรือ รถโดยสารสาธารณะ ไปจังหวัดพะเยา สอบถามเที่ยวบินได้ที่
           บมจ.การบินไทย โทร. 1566, 0-2280-0060, 0-2628-2000, 0-2356-1111 หรือ www.thaiairways.com
           บจ.สายการบินนกแอร์ โทร. 1318, 0-2662-900-9955 หรือ www.nokair.com
           บจ.ไทยแอร์เอเชีย โทร. 0-2515-9999 หรือ www.airasia.com
           บจ.การบินกรุงเทพ โทร. 1771, 0-2265-5555 หรือ www.bangkokair.com

การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ

          มีรถโดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 ชั้น 2 และรถธรรมดา เดินทางขึ้น - ล่อง ทุกวัน สามารถเดินทางโดยรถทัวร์ที่มีต้นทาง/ปลายทางที่สถานีขนส่งจังหวัดพะเยา หรือ สถานีขนส่งจังหวัดเชียงรายที่ผ่านจังหวัดพะเยา ก็ได้
          เส้นทางกรุงเทพ - พะเยา มีรถโดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 ชั้น 2 และรถธรรมดา ไป - กลับพะเยาทุกวัน สอบถามได้ที่
           บจ.ขนส่ง โทร. 0-2537-8055, 0-2936-2852-66, 0-5443-1363 (สาขาพะเยา) หรือ www.transport.co.th
           บจ.สยามเฟิร์สทัวร์ โทร. 0-2954-3601, 0-5443-1865 (สาขาพะเยา)
           บจ.สมบัติทัวร์ โทร. 0-2936-2495-8, 0-2570-9030, 0-5441-1127 (สาขาพะเยา) หรือ www.sombattour.com

          เส้นทางเชียงใหม่ - พะเยา มีรถโดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 ชั้น 2 และรถธรรมดา ไป - กลับ ทุกวัน ตั้งแต่ 06.00-17.30 น. สอบถามได้ที่ บจ.ไทยพัฒนกิจขนส่ง โทร. 1141 ต่อ 8000, 0-5324-2214-5, 0-5324-1933, 0-5448-1898 (สาขาพะเยา) หรือ www.greenbusthailand.com